Energetische therapie

(for English scroll down)

Helen met energie is eeuwenoud en van alle culturen. Een energetische behandeling brengt de chakra’s van het lichaam terug in balans en laat de energie beter stromen. Ze werkt in op de spirituele, mentale, emotionele, lichamelijke en de onderbewuste lagen. 

Emoties, stress en ziekte brengen het energieveld uit balans. Geblokkeerde energie voelt aan als vermoeidheid en het hoofd draait overuren. Energetische therapie werkt positief op klachten in verband met oude pijn en trauma, hoogsensitiviteit, angst, spanning en stress, burn out en onverklaarbare lichamelijke klachten. 

Een energetische behandeling bestaat doorgaans uit drie sessies met twee weken ertussen. In de weken tussen de sessies werkt de behandeling door. Het is afhankelijk van de ernst van de klachten hoeveel sessies er nodig zijn. 

Resultaat

Je ervaart innerlijke rust en ontspanning in het lichaam. Het hoofd is helder en je voelt je sterker geaard. In het dagelijks leven gaan de dingen gemakkelijker en helpen de inzichten je dichter bij jezelf te komen. Oude emoties, herinneringen en patronen verdwijnen en maken ruimte voor nieuwe inzichten en ideeën. 

De sessie

De sessie start met het bespreken van de klachten. Na het afstemmen worden de chakra’s terug in balans gebracht en het energieveld aangevuld. Inca-shamanistische stenen worden gebruikt om het energie-veld te balanceren. De kaarten van de Tarot bieden waar nodig diepere inzichten. 

De sessie van 60 minuten kost 94,50 euro. De betaling van de sessie gaat via een ‘Tikkie’ via Whatsapp. De voorwaarden van Ardite Psychologenpraktijk & Energiewerk staan hier. Tijdens de sessies dragen we een mondkapje.

Locatie

De sessies worden gehouden in de fijne praktijkruimtes van Vleugels. Adres : Vleugels Elandstraat 77A, 2513 GM Den Haag.

Energy healing

Energy healing is ancient art and of all cultures. An energy session brings the chakras of the body back into balance and allows the energy to flow better. She works on the spiritual, mental, emotional, physical and subconscious layers. 

Emotions, stress, and illness disbalance the energy. Blocked energy feels like fatigue and the head spins overtime. Energy healing has a positive effect on complaints related to old pain and trauma, high sensitivity, anxiety, tension and stress, burn out and unexplained physical complaints. 

Energy therapy usually consists of three sessions with two weeks in between. In the weeks between the sessions the process continues. It depends on the nature of the problems how many sessions are needed. 

Result

You experience inner peace and relaxation in the body. The head is clear and you feel more grounded. In daily life things go easier and the insights help you to get closer to yourself. Old emotions, memories and patterns disappear and make room for new insights and ideas. 

The session

The session starts with discussing the complaints. After tuning in, the chakras are brought back into balance and the energy field is replenished. During the session Inca shamanistic stones are used to balance the energy-field. The Tarot cards offer deeper insights where necessary. 

The session of 60 minutes costs 94,50 euro. Payment for the session is done via a ‘Tikkie’ via Whatsapp. The terms and conditions of Ardite Psychology Practice & Energy Work can be found hereDuring the session we wear mouth-protection.

Location

The sessions are helt in the beautiful practice-rooms of Vleugels.
Adress : Vleugels Elandstraat 77A 2513 GM Den Haag.

Back to Top