Jungiaanse counseling

(for English scroll down)

Persoonlijke groei en ontwikkeling staan centraal in de psychoanalytische theorie van C.G. Jung. Deze vorm van gesprekstherapie gaat uit van een positief en holistisch mensbeeld en werkt met het onderbewuste. Door te werken met het onderbewuste leren we onszelf op een dieper niveau kennen en helen van oude pijn en trauma.

Het onderbewuste

Het onderbewuste bevat waardevolle informatie over hoe wij kunnen helen en groeien. Denk hierbij aan de schaduwkanten en oude pijn, maar ook aan de wensen en talenten. Het onderbewuste spreekt tot ons via onze dromen, tekeningen en actieve imaginatie, maar bijvoorbeeld ook door het lezen van de kaarten van de Tarot.

Resultaat

Oude psychologische pijn verdwijnt, er komt meer inzicht in sociale relaties en dynamieken. Belemmerende gedachtes lossen op. Het zelfvertrouwen neemt toe en je voelt je stevig staan in situaties. Relaties verlopen beter, werk en carrière keuzes worden meer helder. Je komt dichter bij je ‘ware zelf’.

De sessie

Jungiaanse counseling biedt advies en inzicht bij problemen op het gebied van burn out, relaties, werk en studie. Problemen ontstaan door angsten, depressieve gevoelens, en oude psychologische pijn. Maar ook bij vraagstukken in verband met hoogsensitiviteit, hoogbegaafdheid en paranormale ervaringen kan Jungiaanse counseling veel inzichten geven. Jungiaanse counseling gaat uit van wekelijkse of twee-wekelijkse sessies.

Kennis maken

Voorafgaand aan de eerste sessie is het aan te raden een kennismakingsgesprek te boeken. Dit telefonisch kennismakingsgesprek is gratis en duurt 20 tot 30 minuten.

Sessie in de praktijk
Kon. Emmakade 151, 2518 JK Den Haag. Sessie 60 minuten, 94,50 euro.

Sessie op het strand
Zuiderstrand, einde Houtrustweg. Wandeling of op strandstoeltjes. Sessie 60 minuten, 94,50 euro.

Sessie online 
Live via Zoom. Sessie 60 minuten, 85 euro. 

Lees hier over de voorwaarden en COVID-19 maatregelen van Ardite Psychologenpraktijk & Energiewerk.

Jungian counselling

Personal growth and development are central to the psychoanalytic theory of C.G. Jung. This form of counseling is based on a positive and holistic view of humanity and works with the subconscious. By working with the subconscious we get to know ourselves on a deeper level and heal from old pain and trauma.

The subconscious

The subconscious contains valuable information about how we can heal and grow. Think about the shadow sides and old pain, but also about wishes and talents. The subconscious speaks to us through our dreams, drawings and active imagination, but also for example by reading the cards of the Tarot.

Results

Old psychological pain disappears, there is more insight into social relationships and dynamics. Restricting thoughts are dissolved. Self-confidence increases and you feel secure in situations. Relationships improve, work and career choices become clearer. You come closer to your ‘true self’.

The session

Jungian counseling offers advice and insight for problems in the areas of burn out, relationships, work and study. Problems arise from fears, depressive feelings, and old psychological pain. But also for issues related to high sensitivity, giftedness and paranormal experiences, Jungian counseling can provide many insights. Jungian counseling is based on weekly or two-weekly sessions.

Introduction

Before the first session, it is advisable to book an introductory call. This introductory meeting is free of charge and takes 20 to 30 minutes.

Session at the practice
Kon. Emmakade 151, 2518 JK The Hague. Session 60 minutes, 94,50 euro.

Session at the beach
Zuiderstrand, end of Houtrustweg. Walk or on beach chairs. Session 60 minutes, 94,50 euro.

Session online 
Live via Zoom. Session 60 minutes, 85 euro. 

Read about Ardite Psychologenpraktijk & Energiewerk terms and conditions and COVID-19 measures here.

Back to Top